Oxygen ร่วมกับ Makro บรรเทาสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

Oxygen เครื่องฟอก อากาศ pm 2.5

ผลิตภัณฑ์ Oxygen โดยบริษัท เค.พี กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ Makro นำส่งเครื่องฟอกไปจำหน่ายในพื้นทีประสบปัญหาควันพิษ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง